top of page

הסכם תנאי שימוש

הסכם תנאי שימוש

"אוריין אקספרס" הינו אתר אינפורמטיבי למתן מידע אודות שירותי ייבוא, בלדרות בינלאומית והפצה של אוריין ש.מ בע"מ (להלן: "האתר" ו- "אוריין" או "החברה", בהתאמה), המרכז מידע על שירותי הייבוא, הבלדרות הבינלאומית וההפצה; מידע והדרכות בנוגע לביצוע פרוצדורות ותשלומים לשחרור וקבלת משלוחי ייבוא; מעקב וניטור (tracking) אחר משלוחים (באמצעות הפניה לאתר חיצוני); מחירונים; מידע אודות אוריין; ואפשרות ליצירת קשר וקבלת שירות (להלן: "שירותי מידע" או "השירותים")..

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.

מובהר כי תנאי השימוש להלן אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין אוריין לבין המשתמש באתר.

*בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

תכנים ושירות המידע

אוריין עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד, ולהציג את שירותי המידע בצורה מדויקת ותוך זמן קצר מעת קבלתם באוריין.

עם זאת, יתכן כי בתהליך הקליטה, העיבוד, או ההצגה של הנתונים באתר יפלו טעויות ו/או יחולו עיכובים, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.

באתר עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן- "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד.

אוריין אינה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים, לנתונים ולכל המצוי באתרים הקשורים. כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר אוריין כמתן אישור, המלצה או העדפה של אוריין לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים. כן יצוין כי במהלך השימוש שלך בשירותים באתרים הקשורים ייתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי האתרים הקשורים.

אוריין תהייה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר אוריין קישורים הקיימים בו אותה עת, כולם או חלקם, ואין מוטלת על אוריין כל חובה להוסיף קישורים נוספים כלשהם.

קניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר, לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש אוריין. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה, אלא בהיתר מפורש ובכתב מאוריין.

השירותים, שינויים בהם והפסקתם

השירותים והמידע באתר ניתנים כמות שהם (AS IS).לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. השירותים באתר ניתנים ללא תשלום, ואוריין רשאית להפסיק בכל עת, וללא התרעה, את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

האתר, כמו גם שירות המידע, נמצאים בבניה ופיתוח מתמדים. לפיכך, ומבלי לגרוע מכל זכות שבדין, אוריין  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם- והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב, ולמשתמש לא תהיינה תביעות, טענות או דרישות בהקשר זה.

אחריות 

אוריין לא תישא באחריות, כל הנוגע לאתר ולשימוש במידע, הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת. אוריין אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה ו/או נטול פגמים ותקלות, או שהאתר או השרתים עליהם הוא מצוי נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. אוריין אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל ענין אחר.

אוריין, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא יישאו באחריות כלשהי בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים ו/או לאתרים הקשורים ו/או לנתונים המצויים באתר ו/או באתרים הקשורים, דיוקם  ו/או שלמותם ו/או איכותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו מכל סיבה שהיא, כולם או חלקם ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, לרבות אבן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע ו/או כל דבר אחר, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד אוריין /או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.

שיפוי

במקרה שיגרם לאוריין ו/או מי מטעמה נזק, הפסד או הוצאה, לרבות בשל דרישות או תביעות צד ג, בקשר עם שימוש שלך ו/או של כל מורשה ו/או שלוח מטעמך באתר שלא על פי תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, אוריין תהיה זכאית לשיפוי ו/או לפיצוי מיד עם דרישתה הראשונה, במלוא סכומי כל נזק, הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לה כאמור.

פרטיות

אוריין תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש במסגרת פעילותו באתר, ובמידע שייאסף על ידיה אודות פעילות המשתמש באתר, כמפורט להלן:

1.   על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

2.   לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי אוריין או חברות הקשורות בה למשתמש.

3.   לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

4.   על-פי הוראות כל דין או הסכם עם המשתמש, לרבות הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, ולרבות על-פי דרישה של רשות מוסמכת או צו של ערכאה שיפוטית;

5.   לשם אכיפת מי מתנאי השימוש באתר כנגד המשתמש;

6.   לשם יצירת קשר עם המשתמש;

7.   לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

8.    אף שבדעת אוריין לנקוט באמצעים לשמירת המידע שיימסר ע"י המשתמש ו/או שייאסף כאמור, מוסכם כי כל העברת מידע על ידי המשתמש באתר נעשית על אחריותו,           ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד.

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע ומסכים שהאתר עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של המשתמש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

'עוגיות' (Cookies) - הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר  ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים באתר שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה שיעשה שימוש ב"עוגיות" במחשב שלך Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי הדואר ואף באתרי אינטרנט אחרים.מדיניות הפרטיות של אוריין בקשר עם שימוש באתריה מצורפת ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

אבטחה

אוריין מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה ו/או חשיפת מידע בלתי-מורשית, אך אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אוריין  לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

חסימה

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, אוריין שומרת לעצמה את הזכות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך הגנה על עצמה, להגביל ו/או לחסום את הגישה לאתר ו/או למנוע את האפשרות מלעשות בו שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי שימוש.

שינויים בתנאי השימוש

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אוריין. במידת האפשר תינתן על ידי אוריין הודעה על שינויים מהותיים. המשך שימוש באתר לאחר שינוי תנאי השימוש יהווה הסכמה מצד המשתמש לשינוי.

דין מקום ושיפוט 

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל בלבד, וזאת בכפוף לזכות אוריין לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם. כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

bottom of page